Tagalog Holy Mass Readings for Tuesday Week 7 in Ordinary Time

Posted by

MGA PAGBASA— MARTES PEBRERO 25, 2020

Martes ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 4, 1-10
Salmo 54, 7-8. 9-10a. 10b-11a. 23

Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin.

Marcos 9, 30-37

UNANG PAGBASA
Santiago 4, 1-10

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago

Mga pinakamamahal, ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba’t ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo, at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi ngunit hindi ninyo makamtan, kaya’t papatay kayo kung kailangan, mapasainyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo’y nagkakagalit at naglalaban-laban, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin — humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Mga taksil! Hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya’t sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Baka naman ang akala ninyo’y walang kabuluhan ang nasasaad sa Kasulatan na, “Napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa espiritung ibinigay niya sa atin, at ayaw niya ng mga kaagaw sa ating pag-ibig.” Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat ang sabi sa Kasulatan: “Ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagkumbaba.” Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan! Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabagu-bago ang isip. Mamighati kayo, maghinagpis at tumangis! palitan ninyo ang pagluha ang inyong halakhakan, at ng kapanglawan ang inyong kagalakan! Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 54, 7-8. 9-10a. 10b-11a. 23

Tugon: Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin.

Wika ko, “Kung ako lamang ay may pakpak,
parang kalapati, ako ay lilipad;
ako ay hahanap ng dakong panatag.
Aking liliparin ang malayong lugar
at doon sa ilang ako mananahan.

Tugon: Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin.

Ako ay hahanap agad ng kanlungan
upang makaiwas sa bagyong daratal.”
Sila ay wasakin, Poon, guluhin mo;
pag-uusap nila’y bayaang malito.

Tugon: Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin.

Yamang karahasan ang nakikita ko,
at sa lungsod nila ay nagkakagulo.
Sa lungsod na puno ng sama’t ligalig,
araw-gabi’y doon sila lumiligid.

Tugon: Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin.

Ilagak sa Poon yaong suliranin
at ikaw ay hindi niya bibiguin,
hindi babayaan ang taong magaling.

Tugon: Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin.

ALELUYA
Galacia 6, 14

Aleluya! Aleluya!
Sa krus ni Kristo dinangal
itong ating pamumuhay
na para sa kanya lamang.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 9, 30-37

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, sina Hesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Hesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya: “Ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw.” Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya.

At dumating sila sa Capernaum. Nang sila’y nasa bahay na, tinanong ni Hesus ang kanyang mga alagad, “Ano ba’ng pinagtatalunan ninyo sa daan?” Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila’y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Hesus, tinawag ang Labindalawa at sinabi, “Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat, at maging lingkod ng lahat.”

Tinawag niya ang isang maliit na bata, at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, “Ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nitong alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin; at sinumang tumanggap sa akin — hindi ako ang kanyang tinatanggap kundi ang nagsugo sa akin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Leave a Reply