Tagalog Holy Mass Readings for Tuesday Week 3 in Ordinary Time

Posted by

MGA PAGBASA- Martes ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Samuel 6, 12b-15. 17-19
Salmo 23, 7. 8. 9. 10

Sino ang haring dakila? Siya’y ang D’yos na lumikha.

Marcos 3, 31-35

UNANG PAGBASA
2 Samuel 6, 12b-15. 17-19

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon, kinuha ni David ang Kaban ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalalayo, nakakaanim na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang tupa. Isinuot ni David ang isang linong efod at nagsayaw sa harapan ng Panginoon. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trumpeta.
Ipinasok nila sa tolda ang Kaban ng Panginoon at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David nama’y muling nagsunog ng mga handog sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa ngalan ng Panginoon. Bago nagisiuwi, lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pasas.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 23, 7. 8. 9. 10

Tugon: Sino ang haring dakila? Siya’y ang D’yos na lumikha.

Ang pintuang luma ay buksan nang lubos,
ang dakilang hari ay doon papasok.

Tugon: Sino ang haring dakila? Siya’y ang D’yos na lumikha.

Ang dakilang haring ito ay sino ba?
Siya ang Poon, dakilang talaga;
Saanmang labanan tagumpay ay kanya.

Tugon: Sino ang haring dakila? Siya’y ang D’yos na lumikha.

Ang pintuang luma ay buksan nang lubos,
ang dakilang hari ay doon papasok.

Tugon: Sino ang haring dakila? Siya’y ang Dyos na lumikha.

Ang dakilang hari’y sino bang talaga?
Makapangyarihang Diyos at hari siya!

Tugon: Sino ang haring dakila? Siya’y ang D’yos na lumikha.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 3, 31-35

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Hesus. Sila’y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon nama’y maraming taong nakaupo sa palibot ni Hesus, at may nagsabi sa kanya, “Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid; ipinatatawag kayo.” “Sino ang aking ina at mga kapatid?” ani Hesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika: “Ito ang aking ina at mga kapatid! Sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos; ay siya kong ina at mga kapatid.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Leave a Reply