Tagalog Readings for Wednesday 2nd Week of Lent

Posted by

✝️ MGA PAGBASA SA MISA–MIYERKULES ng ika-2 Linggo ng Kuwaresma

🙏 Unang Pagbasa: JEREMIAS 18:18-20

Ang sabi ng mga tao. “Iligpit na natin si Jeremias! May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo, at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya, at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya.”
Kaya’t nanalangin si Jeremias, “Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin; batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano’t naghanda sila ng hukay upang ako’y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong poot.”

🙏 Salmo Responsorio: AWIT 31:5-6, 14-16

#Tugon:
PAG-IBIG MO’Y WALANG MALIW
KAYA’T AKO’Y ‘YONG SAGIPIN.

O aking patnubay, ako ay iligtas.
Sa patibong nila at umang na bitag.
Buhay ko’y nabilin sa ‘yong mga kamay,
Ang pagliligtas mo sa aki’y pakamtan;
Ikaw ang aking Diyos, na tapat at tunay.

May mga bulungan akong naririnig,
mula sa kaaway sa aking paligid;
sa kanilang balak ako’y nanginginig,
ang binabalangkas, ako ay iligpit.

Ngunit, Panginoon, ang aking tiwala
Ay nasasaiyo, Diyos na dakila!
Sa iyong kalinga, umaasa ako,
Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo;
At sa umuusig na sinumang tao.

🙏 Awit Pambungad sa Mabuting Balita
JUAN 8:12

Ang sabi ng Poong mahal:
“Sa daigdig ako’y ilaw.
Kapag ako ay sinundan,
ang dilim ay mapaparam
at sa aki’y mabubuhay.”

✝️ Ang Mabuting Balita ng ating Panginoon ayon kay: SAN MATEO 20:17-28

Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang Labindalawa. Sinabi niya sa kanila, “Aakyat tayo sa Jerusalem. Doo’y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang Anak ng Tao. Hahatulan siya ng kamatayan, at ibibigay sa mga Hentil. Siya’y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus; ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw.”

Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya’t lumuhod siya sa harapan ni Jesus. “Ano ang ibig mo?” tanong ni Jesus. sumagot siya, “Sana’y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian– isa sa kanan at isa sa kaliwa.” “Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi,” sabi ni Jesus sa kanila. “Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko?” “Opo.” tugon nila. Sinabi ni Jesus, “Ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasiya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo’y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama.”

Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya’t pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, “Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga Hentil ay naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng Anak ng Tao na naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami.”

Leave a Reply