Tagalog Holy Mass Readings for Friday Week 4 in Ordinary Time

Posted by

MGA PAGBASA— Biyernes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Sirak 47, 2-13 (gr. 2-11)
Salmo 17, 31. 47 at 50. 51

Purihin ang D’yos ng lahat, s’ya’y aking Tagapagligtas.

Marcos 6, 14-29

UNANG PAGBASA
Sirak 47, 2-13

Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Si David ay hinirang sa lahat ng kalalakihan sa Israel,
parang taba na inihiwalay sa handog na iniaalay.
Pinaglaruan lamang niya ang leon na wari’y bisirong kambing,
at ang mga oso na wari’y maliliit na tupa.
Binatilyo pa lamang siya nang patayin niya ang higante
at sagipin sa kahihiyan ang bayang Israel.
Pinabagsak niya ang palalong si Goliat,
sa pamamagitan ng isang bato na ibinala niya kanyang saltik.
Sapagkat nanawagan siya sa Panginoong Kataas-taasan,
pinag-ibayo nito ang lakas ng kanyang bisig,
at napatay niya ang batikang mandirigma ng kaaway,
upang igalang ng mga bansa ang kapangyarihan ng kayang bayan.
Kaya’t tinawag siyang “ang nagwagi sa sampu-sampung libo,”
at noong igawad sa kanya ang korona ng pagkahari,
ipinagdiwang siya ng bayan sapagkat hinirang siya ng Panginoon.
Nilupig niya ang kaaway na Filisteo
at pinasuko siya sa Diyos, sa lahat niyang nagawa;
sa Kataas-taasan at Kabanal-banalan niya iniukol ang karangalan.
Humabi siya ng mga awit na nagmumula sa kaibuturan ng puso,
upang ipakilala ang pag-ibig niya sa Maykapal.
Naglagay siya ng mga mang-aawit at manunugtog,
upang umawit sa harap ng altar sa saliw ng mga alpa.
Pinaringal niya ang pagdiriwang ng mga pista,
at itinakda ang kanilang mga araw sa loob ng isang taon;
anupa’t umalingawngaw sa tahanan ng Panginoon
ang papuri sa kanyang banal na pangalan,
Mula sa pagbukang-liwayway hanggang sa paglubog ng araw.
Pinatawad siya ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan,
at ibinigay sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman.
Iginawad sa kanya ang korona ng pagkahari
at ipinangako sa kanyang angkan ang trono ng Israel.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 17, 31. 47 at 50. 51.

Tugon: Purihin ang D’yos ng lahat, s’ya’y aking Tagapagligtas.

Ang Diyos na ito ay ganap ang gawa,
at maaasahan ang kanyang salita;
siya ay kalasag ng mayroong nasa
at naghahanap ng kanyang kalinga.

Tugon: Purihin ang D’yos ng lahat, s’ya’y aking Tagapagligtas.

Panginoo’y buhay, s’ya’y Tagapagligtas,
matibay kong moog, purihin ng lahat!
Kaya, pupurihin kita’t aawitan
sa lahat ng bansa nitong daigdigan.
Ako ay aawit sa iyong harapan.

Tugon: Purihin ang D’yos ng lahat, s’ya’y aking Tagapagligtas.

Sa piniling hari, dakilang tagumpay,
ang kaloob ng D’yos sa kanyang hinirang;
ang pag-ibig niya’y walang katapusan,
kay David at lahat niyang mga angkan.

Tugon: Purihin ang D’yos ng lahat, s’ya’y aking Tagapagligtas.

ALELUYA
Lucas 8, 15

Aleluya! Aleluya!
Ang Salitang mula sa Diyos
kapag isinasaloob
ay mamumunga nang lubos.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 6, 14-29

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Hesus, sapagkat bantog na bantog na ang pangalan nito. May nagsabi, “Siya’y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala.” May nagsasabi naman, “Siya’y si Elias.” “Siya’y propeta, katulad ng mga propeta noong una,” anang iba pa.

Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, “Muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko.” Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaing ito’y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, “Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid.” Kaya’t si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito’y taong matuwid at banal, kaya’t ipinagsasanggalang niya. Gustung-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito.

Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodias at ang mga panauhin, kaya’t sinabi ng hari sa dalaga, “Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo.” At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, “Ano ang hihilingin ko?” “Ang ulo ni Juan Bautista,” sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. “Ang ibig ko po’y ibigay ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista,” sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan, at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Leave a Reply