Tagalog Holy Mass Readings for Thursday Week 4 in Ordinary Time

Posted by

MGA PAGBASA— Huwebes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 2, 1-4. 10-12
1 Mga Cronica 29, 10. 11ab. 11d-12a. 12bkd.

D’yos na Makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan.

Marcos 6, 7-13

UNANG PAGBASA
1 Hari 2, 1-4. 10-12

Pagbasa mula sa unang aklat ng Mga Hari

Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon: “Malapit na akong mamayapa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos, at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa Kautusan ni Moises. Sa gayun, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain; at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin: ‘Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin nang buong puso’t kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel.’”

Namatay nga si Haring David ay inilibing siya sa Lungsod ni David. Apatnapung taon siyang naghari: puto sa Hebron at tatlumpu’t tatlo sa Jerusalem.

Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
1 Mga Cronica 29, 10. 11ab. 11d-12a. 12bkd

Tugon: D’yos na Makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan.

Karapat-dapat kang purihin magpakailanman Panginoon!
Ang Diyos ni Jacob na aming ama.

Tugon: D’yos na Makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan.

Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay
pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa.

Tugon: D’yos na Makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan.

Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat.
Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan.

Tugon: D’yos na Makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan.
Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan,
at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat.v
Tugon: D’yos na Makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan.

ALELUYA
Marcos 1, 15

Aleluya! Aleluya!
Ang D’yos ay maghahari na,
talikdan ang tanang sala,
manalig sa balita n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 6, 7-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, tinawag ni Hesus ang Labindalawa, at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu, at pinagbilinan: “Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod. Ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak.”

Sinabi rin niya sa kanila, “At sa alinmang tahanang inyong tuluyan – manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa, bilang babala sa mga tagaroon.”

Kaya’t humayo ang Labindalawa at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito; pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming maysakit.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Leave a Reply