Tagalog Holy Mass Readings for Monday Week 1 in Ordinary Time

Posted by

MGA PAGBASA— Lunes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 1, 1-8
Salmo 115, 12-13. 14-17. 18-19

Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.

Marcos 1, 14-20

UNANG PAGBASA
1 Samuel 1, 1-8

Ang simula ng unang aklat ni Samuel

Sa Ramataim-zofim, isang maburol na lugar sa Efraim ay may nakatirang lalaki na Elcana ang pangalan. Siya’y anak ni Jeroham at apo ni Eliu na anak ni Tohu at apo Zuf na Efrateo. Dalawa ang asawa ni Elcana, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina ngunit si Ana ay wala. Taun-taon, pumupunta si Elcana sa Silo upang sumamba sa Panginoon, sa lugar na pinaglilingkuran ng mga anak ni Eli na sina Ofni at Finees bilang mga saserdote. Tuwing maghahandog si Elcana, binibigyan niya ng tig-iisan bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit kay Ana, bagamat mahal niya, ay isang bahagi lamang ng handogang ibinibigay niya sapagkat wala itong anak. Dahil dito, lagi siyang tinutuya ng karibal niyang si Penina. Ito’y ginagawa ni Penina taun-taon, tuwing pupunta sila sa bahay ng Panginoon. Labis naman itong dinaramdam ni Ana anupat naiiyak siya at hindi makakain. Kaya’t nilalapitan siya ni Elcana at tinatanong, “Ana, bakit umiiyak ka na naman? Ayaw mong kumain? Bakit ka ba ganyan? Mahalaga pa ba sa iyo ang sampung anak kaysa akin?”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 115, 12-13. 14-17. 18-19

Tugon: Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.

Sa Diyos ko’t Panginoon, ano’ng aking ihahandog
sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob?
Ang handog ko sa dambana, ay inumin na masarap,
bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas.

Tugon: Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.

Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang,
ang anumang pangako ko, ay doon ko ibibigay.
Masakit sa kalooban ng Poon kung may papanaw,
kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam.

Tugon: Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.

Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang,
sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibihay
ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan.

Tugon: Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.

MABUTING BALITA
Marcos 1, 14-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Pagkatapos dakpin si Juan, si Hesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang Mabuting Balitang mula sa Diyos: “Dumating na ang takdang panahon, at malapit na ang paghahari ng Diyos! Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa Mabuting Balitang ito.”

Samantalang naglalakad si Hesus sa tabi ng Lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat, “Sumama kayo sa akin at kayo’y gagawin kong mamamalakaya ng tao.” Pagdaka’y iniwan nila ang kanilang lambat, at sumunod sa kanya.

Nagpatuloy siya ng paglakad, at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid sa Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. SIla’y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Hesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama, kasama ng mga taong upahan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Leave a Reply